Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu https://shop.benitim.sk/ je

Prevádzkovateľ:

Beniáda s.r.o., Fláviovská 43,85110 Bratislava

IČO: 55551009 DIČ:2122022837, 

Bankové spojenie: Fio Banka

IBAN: SK11 8330 0000 0024 0263 6545

nie sme platcom DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami https://shop.benitim.sk/ zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho”

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami https://shop.benitim.sk/ zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. NÁKUP TOVARU

Predaj je realizovaný na základe záväzného potvrdenia objednávky, ktorá sa stáva kúpnou zmluvou. Ako záväzné potvrdenie objednávky sa chápe potvrdenie prostredníctvom nákupu prostredníctvom eshopu. Predávajúcim potvrdená objednávka sa chápe ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (špecifikácia tovaru a počet), cena za tovar a prepravu a termín doručenia.

Všetky ceny na web stránkach a v cenníkoch sú konečné a sú uvádzané v eurách (€).

Tovar vám bude následne doručený (viď dodacie podmienky) na adresu ktorú uvediete ako “doručovaciu”.

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

V prípade že si prajete odstúpiť od zmluvy, zašlite mail na adresu marketing@benitim.sk , kde uvediete číslo objednávky, Vaše meno, tel. číslo, kontaktnú adresu a číslo účtu, kam si želáte, aby sme zaslali vrátené peniaze. Tento e-mail bude považovaný za právoplatný formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení, na adresu prevádzkovateľa.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, tovar, ktorý bol po dodaní zmiešaný s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a tovar, ktorý bol nenávratne otvorený či poškodený otvorením, či použitý.

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, že:

• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.)

• výrobca tovar už nevyrába alebo dovozca nedováža objednaný tovar (v prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a ponúkne mu náhradný tovar porovnateľných parametrov alebo mu vráti peniaze)

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

Postup pri reklamácii:

• zašlite mail na adresu marketing@benitim.sk, kde uvediete číslo objednávky, Vaše meno, tel. číslo, kontaktnú adresu a číslo účtu, kam chcete aby sme zaslali vrátené peniaze. 

30 dňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odoslaním tohto mailu. Reklamovaný tovar zašlite na adresu prevádzkovateľa.

• Tovar môžete reklamovať aj osobne, na adrese Benitim, Pri Smaltovni 4, 85101 Bratislava.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Podľa novely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v zásadnej veci v prospech spotrebiteľa. predávajúci vydá v prípade zamietnutia reklamácie reklamácie spotrebiteľovi kópiu odborného posudku, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode https://shop.benitim.sk/ môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme potvrdzovací email s číslom účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v emaili. Po prijatí platby odosielame tovar poštou bezodkladne.

hotovostne – tento spôsob platby je možný iba pri osobnom odbere na adrese Pri Smaltovni 4, 85101 Bratislava. Zákazník dostane daňový doklad o kúpe ihneď po zaplatení.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Cena dopravy je zobrazená pri objednávke. Internetový obchod https://shop.benitim.sk/ dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenskej Pošty zvyčajne do 3 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, resp. vyzdvihnúť si oznámenie o uložení zásielky a následne si vyzdvihnúť zásielku na príslušnej pošte.

7. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

8. ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. AUTORSKÉ PRÁVO 

Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na webovej stránke je možné len so súhlasom prevádzkovateľa. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po jeho potvrdení považovaná za záväznú kúpnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej plnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 6.12.2022

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.