Ochrana osobných údajov (GDPR)

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Beniáda, s.r.o. Fláviovská 43, 851 10 Bratislava, IČO: 55551009, DIČ: 2122022837

adresa kancelárie: BENITIM o.z. Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava

Kontaktné údaje:

Pokiaľ potrebujete osobné údaje o nás týkajúce sa spracúvania údajov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0940 825 532 alebo na e-mail: benitim@benitim.sk.

Účel spracúvania osobných údajov:

Spracovanie údajov pre www.benitim.sk a shop.benitim.sk alebo prihlásenie na niektoré z aktivít BENITIM o.z na internetovej stránke www.benitim.sk a https://shop.benitim.sk/ (prihlasovanie detí a dospelých na kurzy a aktivity BENTIMu) potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko dieťaťa i rodiča, e-mail, telefón, adresa bydliska a školy, narodenie dieťaťa z nasledujúcich dôvodov.

Vedenie účtovníctva:

Ak ste naším zákazníkom (ak ste seba alebo svoje prihlásili na niektorú z aktivít BENITIM), vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli stanoveným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu dokladov.

Komunikáciu počas trvania aktivít v BENITIM, o.z.:

Je založená na informovaní o kurze, o zmenách, obsahu, zrušení tréningov, o organizovaní odmeňovacích tréningov a tréningov pre rodičov s deťmi, na kontaktovanie v prípade niektorých problémov s dieťaťom (e-mail a telefónne číslo), zaradenie dieťaťa do vhodnejšej vekovej skupiny (vek dieťaťa, škola dieťaťa), zasielanie diplomov v prípade neprítomnosti dieťaťa na odmeňovacej hodine (adresa trvalého bydliska). Uvedené príp. iné pridružené reklamné informácie komunikujeme prostredníctvom marketingového nástroja ktorým je Newsletter: V ňom využívame vaše osobné údaje – meno dieťaťa, e-mail rodiča.

Ak ste našim zákazníkom, vyrábame záujem z oprávneného súhlasu. Nakoľko predpokladáme, že naše novinky a aktuality o progrese vašich detí vás zaujímajú, a to po bodu 5 rokoch od prihlásenia do aktivity BENITIMu. Svoj súhlas môžete odvolať písomne e-mailom správou na benitim@benitim.sk.

Fotografie a video dokumentácia z aktivít spoločnosti

Na našich kurzoch, táboroch či iných športových aktivitách realizujeme foto a video dokumentáciu. Využívame ich na informovanie rodičov o aktivitách či progrese detí a na reklamné účely, ktoré vystihujú našu činnosť. Ak nechcete, aby ste vy alebo vaše dieťa neboli týmto spôsobom zaznamenávané, dajte nám vedieť mailom na benitim@benitim.sk.

Cookies a Google Analytics:

Pri prezeraní našej stránky www.benitim.sk a https://shop.benitim.sk/ zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej web stránky prichádzate. Používanie súborov cookie pre meranie stránok a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svojich poskytovateľov. Veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej mede pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja a chránime ich ako naše vlastné. Prijali sme opatrenia, ktoré obmedzujú technické poškodenie alebo poškodenie osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“):

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých dôležitých spracovateľských operácií využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na spracovanie špecializujú a rovnako sa riadia pravidlami GDPR.

Poskytovatelia platformy: Google – Google Analytics

Je možné, že v budúcnosti sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania rozhodneme použiť ďalšie aplikácie. V takomto prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu, ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Právo na informácie ako spracúvame osobné údaje. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo. Pokiaľ u vás prišlo k zmene v osobných údajoch, máte právo na ich doplnenie, resp. zmenu prostredníctvom našich informačných kanálov (t.č. kontaktný e-mail). Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, alebo vôbec nechcete, aby boli využívané. Obmedziť teda môžete ich rozsah alebo účel spracúvania (napríklad odhlásením sa z newslettera, vymedzením fotodokumentácie na reklamné účely. Inými slovami obmedzujete účel spracúvania pre zaslanie obchodných informácií). Ďalej máte Právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme vaše osobné údaje zo nášho systému i systému čiastočných spracovateľov záloh. Na zabezpečenie tohto práva potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy…) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom.

Sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, najprv nás budete pred tým kontaktovať a svoje príp. pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newslettera a obchodných informácií:

E-maily s inšpiráciami, článkami, dokumentáciou progresu vašich detí, produktami a službami, ktoré vám posielame, máte právo zrušiť. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zrušiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť:

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24. mája 2018.